Slimmer werken,
blije klanten

Gage R&R de tool voor betrouwbare data

In deze blog focussen we ons op continue data, waarbij de Gage R&R de methode is om je MSA uit te voeren. Eén van de pijlers van Lean Six Sigma is keuzes maken op basis van goed onderbouwde data. Daarom is het belangrijk dat de data die je gebruikt betrouwbaar is. Hoe krijg je die betrouwbare data? De eerste stap is het meten van de juiste meetbare indicatoren (ofwel CTQ’s).

Maar als je de juiste indicatoren aan het meten bent, hoe bepaal je dat je metingen deugdelijk zijn? Hier komt de Meetsysteemanalyse (MSA) om de hoek kijken. Met een MSA kun je achterhalen of je meetinstrument betrouwbare data genereert.

Waarom doe je metingen?

Voor het meten van een bepaalde indicator kunnen er verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat metingen gedaan worden omdat je zeker wilt zijn dat de producten voldoen aan de wensen van de klant. Als ze niet voldoen, worden ze afgekeurd en komen de producten uiteindelijk niet bij de klant terecht.

Metingen worden ook gedaan om de stabiliteit van het proces te monitoren. We kunnen een gemiddeld goede doorlooptijd kunnen waarnemen, we willen eigenlijk dat elke klant dezelfde doorlooptijd heeft. Dus niet de ene klant één week en de volgende drie weken. Het liefst elke klant twee weken met minimale variatie. Als we zien dat de stabiliteit van een proces afneemt, is dat een goede reden om een verbetertraject te starten.

Na zo’n verbetertraject willen we door middel van metingen vervolgens aan kunnen tonen wat het effect van de verbetering is geweest.

Effect van foute metingen

Als er goede producten afgekeurd worden kan dat veel geld kosten, maar nog erger is het als defecte producten worden goedgekeurd. Want wat als die defecte producten bij de klant belanden?

Hetzelfde geldt voor geïmplementeerde procesverbeteringen die toch geen verbetering blijken te zijn. Metingen zijn daarom erg belangrijk, daarom is het ook van belang dat metingen betrouwbaar zijn. Een meetsysteem moet data genereren die deugdelijk is.

Wat we nodig hebben is dat het meetsysteem een goede weergave geeft van de werkelijkheid en niet dat de onbetrouwbaarheid van een meetsysteem voor verkeerde interpretaties van de werkelijkheid zorgt.

MSA – meetsysteem analyse

Hoe bepaal je dat je meetsysteem betrouwbaar is? Binnen Lean Six Sigma wordt zoals eerder vermeld voor continue data de tool Gage R&R gebruikt.

Een meting uitvoeren is een proces op zich. Bij elk proces vindt variatie plaats en dit is bij een meetprocedure dus ook het geval. Wanneer een product verschillende keren wordt gemeten, zal er ook spreiding zijn tussen de verschillende metingen. De centrale vraag is welke variatie er vanuit het werkproces zélf komt en welke variatie vanuit de meetprocedure.

Wat is Gage R&R

De term Gage R&R bestaat uit drie gedeeltes. Gage is het Engelse woord voor meetapparaat. R&R staat voor ‘Repeatability’ en ‘Reproducibility’, ofwel de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Deze twee woorden lijken op elkaar, maar  hebben wel degelijk een andere betekenis. Bij herhaalbaarheid kijken we of dezelfde meting door dezelfde persoon hetzelfde resultaat geeft. Bij reproduceerbaarheid kijken we of dezelfde meting door verschillende mensen hetzelfde resultaat oplevert.

De herhaalbaar zegt iets over de spreiding die wordt toegevoegd door het apparaat zelf. De reproduceerbaarheid hangt af van de persoon die de meting uitvoert én hoe duidelijk de meetprocedure is omschreven. Binnen de Gage R&R worden deze twee aspecten samengevoegd om tot een oordeel te komen over het complete meetsysteem.

‘Gage R&R’ essentiële tool

Aangezien er bij Six Sigma projecten beslissingen op basis van data gemaakt worden, is Gage R&R een essentiële tool voor elke project waarbij metingen worden gedaan. Zonder betrouwbare data geen juiste beslissingen!